ÇEKMEZ PLASTİK VE KAĞITÇILIK LTD. ŞTİ.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA AYDINLATMA METNİ

 

ÇEKMEZ PLASTİK VE KAĞITÇILIK LTD. ŞTİ. (bundan sonra “ŞİRKET” olarak anılacaktır) olarak, kişisel verilerinizin korunması ve güvenliğinin sağlanması önceliğimiz olmakla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla işbu “Aydınlatma Metni”ni hazırlamış bulunmaktayız. İşbu Aydınlatma Metni ile KVKK’un 10. Maddesinde yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı düzenlemesi çerçevesinde; hangi kişisel verilerinizin, hangi amaç ve hukuki sebeple işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve KVKK’nun 11. maddesinde sayılan kişisel verilerinize ilişkin bilgi talep etme, düzeltme isteme ve diğer haklarınız ve bu haklarınızı ne şekilde kullanacağınız hakkında siz müşterilerimizi, ziyaretçi, eski çalışan, mevcut çalışan, hissedar, iş ortağı ve kanun kapsamındaki tüm ilgilileri bilgilendirmek isteriz.

 

KVKK kapsamında Şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz tarafınıza ait ve KVKK’ya göre kişisel veri olarak değerlendirilen her türlü güncel bilgi “Kişisel Veri” olarak kabul edilecek olup, bu veriler bu hususa ilişkin mevzuatın öngördüğü şartlara uygun olarak, hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle, mevzuata, aşağıda belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde işlenecek ve saklanacaktır.

 

1) Veri Sorumlusu

KVKK uyarınca, Şirketimize iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz “Veri Sorumlusu” olarak şirketimiz tarafından aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında ve KVKK’nun öngördüğü çerçevede ve diğer tüm yasal mevzuat kapsamında kaydedilebilecek, depolanabilecek, muhafaza edilebilecek, hizmetlerin devamı amacıyla güncellenebilecek, değiştirilebilecek, düzenlenebilecek, üçüncü kişilerle paylaşılabilecek, sınıflandırılabilecek ve işlenebilecektir.

 

2) Kişisel Verilerinizin işlenmesi ne anlama gelir?

Kişisel verilerin işlenmesi; bu verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, toplanması, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

 

3) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşlenmektedir?

 

Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak, Şirketimiz tarafından sağlanan her türlü ürün ve hizmet satışı ile ilgili ve ayrıca Şirketin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen şartlara ve ilgili tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak,

Şirketimiz tarafından;

 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Çalışanlar için İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin Takibi ve Yürütülmesi,
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İnsan Kaynaklarını Süreçlerinin Planlaması,
 • İş Faaliyetinin Yürütülmesi/ Denetimi,
 • İş Sağlığı/ Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Lojistik Faaliyetlerin Yürütülmesi,
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Şirket İç Operasyonlarının Yürütülmesi,
 • Müşteriye Dokunan Süreç ve Operasyonların Yürütülmesi,
 • Pazarlama Operasyonlarının Yürütülmesi,
 • Hukuksal, Teknik ve idari Sonucu olan Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi,
 • Şirket ana sözleşmelerinde belirtilen ticari faaliyetlerin mevzuata ve ilgili şirket faaliyetlerine uygun olarak yerine getirilmesi,
 • Mal/Hizmet Satın Alım/Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,
 • Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Yetkili Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi,
 • Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini,
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 

amaçlarıyla muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, aktarılabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

 

4) Hangi Kişisel Verilerin Hangi Yöntemlerle İşlenebilecektir?

 

Şirketimiz ürünlerinden ve hizmetlerinden faydalanmanız çerçevesinde, hukuki, ticari ve diğer gerekliliklere göre değişkenlik gösterebilecek olan ve bu nedenle aşağıda belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, Şirketimizin ofisleri, mağazaları, işyerleri, internet sitesi aracılığıyla, Şirketimizin bulunduğu adrese tarafınızca kargo/posta ile gönderilen veya şirket çalışanı tarafından bizzat teslim alınan dokümanlar, faks, e-posta ve diğer benzer vasıtalarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak elde edilip aşağıda belirtilen kişisel verileriniz işlenmektedir.

 

 • İsminiz, soy isminiz, TC Kimlik Numaranız, doğum tarihiniz, doğum yeriniz ve nüfus Kayıt örneği gibi açık kimlik verileriniz,
 • Adresiniz ve lokasyon bilgileriniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz,
 • Satın aldığınız ürün/hizmete ilişkin bilgileriniz dâhil olmak üzere her türlü bilgi ile bunlara ilişkin ödeme bilgileriniz,
 • Talep, öneri ve şikâyetleriniz çerçevesinde bizzat ilettiğiniz diğer kişisel verileriniz,
 • İş yerlerimizi ziyaret etmeniz halinde oluşan kamera kayıt görüntüleriniz,
 • Bordro bilgileriniz, işe giriş belgesi kayıtlarınız, diploma, resim, özgeçmiş bilgileriniz gibi Özlük verileriniz,
 • Şirket Çalışanı olmanız durumunda; engellik durumuna ait bilgileriniz, kan grubu bilginiz, kişisel sağlık bilgileriniz, sağlık raporunuz, Akciğer filminiz ve sair sağlık bilgileriniz,
 • Yine şirket çalışanı olmanız durumunda açık onayınız alınarak parmak izi sistemine kayıt için gerekli olan biyometrik verileriniz.

 

Kişilerin sağlık verileri, Ceza mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri ve Biyometrik veriler gibi özel nitelikli kişisel veriler Şirket tarafından, veri sahibinin açık onayı olmaksızın kişisel veri olarak işlenmemektedir. Bu veriler Şirket tarafından alınmadan önce, veri sahipleri tek tek aydınlatılmakta, kendilerine aydınlatma metni okunmakta veya okumaları sağlanmakta olup hür iradeleriyle açık onayları alınmaktadır.

 

5) Kişisel Verilerinizin  kime ve hangi amaçlarla aktarılmaktadır?

 

Kanun kapsamında koruma altındaki kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına uygun şekilde, Şirketin meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda;

 

 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Çalışanlar için İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin Takibi ve Yürütülmesi,
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İnsan Kaynaklarını Süreçlerinin Planlaması,
 • İş Faaliyetinin Yürütülmesi/ Denetimi,
 • İş Sağlığı/ Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Lojistik Faaliyetlerin Yürütülmesi,
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Şirket İç Operasyonlarının Yürütülmesi,
 • Müşteriye Dokunan Süreç ve Operasyonların Yürütülmesi,
 • Pazarlama Operasyonlarının Yürütülmesi,
 • Hukuksal, Teknik ve idari Sonucu olan Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi,
 • Şirket ana sözleşmelerinde belirtilen ticari faaliyetlerin mevzuata ve ilgili şirket faaliyetlerine uygun olarak yerine getirilmesi,
 • Mal/Hizmet Satın Alım/Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,
 • Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Yetkili Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi,
 • Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini,
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 

 • Hizmetinden faydalandığımız ve işbirliği içerisinde bulunduğumuz altyapı ve yazılım desteği sunan hizmet sağlayıcılar ile iş ortaklarımız,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar gibi resmi kurum ve kuruluşlar,
 • Avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler başta olmak üzere; İştirak ve bağlı ortaklıklar, Gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara ile hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak ve ölçülülük ilkesi de gözetilerek veri aktarımına ilişkin hükümler de barındıran gizlilik sözleşmeleri ile veri güvenliği temin edilmek suretiyle paylaşılabilecektir.

 

Müşterilerimize ve çalışanlarımıza ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin ve çalışanlarımızın onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Ayrıca kişilerin sağlık verileri, Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri ve Biyometrik veriler (parmak izi bilgisi) gibi özel nitelikli kişisel veriler Şirket tarafından, veri sahibinin açık onayı olmaksızın kişisel veri olarak aktarılmamaktadır.

 

Şirket Çalışanlarımızın; , Ceza mahkumiyeti – Güvenlik Tedbirleri, Biyometrik verileri ve Sağlık verileri alınmadan ve aktarılmadan önce veri sahipleri tek tek aydınlatılmakta, aydınlatma metni okunmakta veya okumaları sağlanmakta ve hür iradeleriyle açık onayları alınmaktadır.

 

Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır.

 

6) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi nedir?

 

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve fiziki ortamda sözleşmeler, kargo, faks ve matbu formlar; elektronik ortamda ise E-mail, telefon, SMS, Sosyal Medya, kurumsal web siteleri, E-mail gönderim platformu, şikâyet yönetim sistemleri, pazar araştırma şirketleri ve referans yöntemleri üzerinden toplanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinde belirtilen açık rıza, sözleşmenin kurulması ve ifası, hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi ve meşru menfaate ulaşılması için zorunlu olması kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

 

7) Kişisel Veri sahibi olarak haklarınız nelerdir?  

 

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu kapsamda yapacağınız başvurularda yer alan talepleriniz, talebinizin niteliğine göre ve tarafımıza ulaştıktan sonra en geç otuz gün içinde olmak üzere en kısa sürede ve ücretsiz olarak Şirket tarafından sonuçlandırılır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir. Başvurunun Şirketten kaynaklanan bir hata nedeniyle yapılması halinde alınan ücret iade edilir.

KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen hakları kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirket’e iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, mevcut durumda herhangi bir yöntem belirlemediğinden, başvurunuz, KVKK gereğince, yazılı olarak Şirket’e iletilmelidir.

Talebiniz, “https://www.cekmezplastik.com” İNTERNET SİTESİ’ndeki “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama” kısmında, işbu Aydınlatma Metni’nin ekinde ve şirket müdüriyetinde yer alan başvuru form doldurulmak suretiyle kimlik fotokopiniz ve diğer iletişim bilgileriniz de eklenmek suretiyle ıslak imzalı olarak “Yeşiloba Mah. Seyhan Sanayi Sitesi 46249 Sok. No:2/A Seyhan/Adana” adresine, bizzat elden, noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla,

Güvenli Elektronik İmza ile İmzalanan Formun kimlik fotokopisi ile birlikte Kayıtlı Elektronik Posta Aracılığıyla,  [email protected] adresine iletilerek,

KVKK ve diğer ilgili mevzuatta yapılabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek esaslar nedeni ile uygulama esasları ile bu bilgilendirme ve muvafakatname metninde değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

8) Kişisel Verileriniz Ne Süreyle İşlenecektir?

Şirket,  kişisel verilerin saklanma sürelerini belirlerken yürürlükte bulunan mevzuatı ve süreç konusu verilerin işlenme amaçlarını göz önünde tutarak belirleme yapmaktadır.

KVKK’ya uygun olarak, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer hükümler ile Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlara uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde ve mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dahil tüm süreler dolduğunda kişisel veriler, şirketimiz tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Bize kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için [email protected] e-posta adresinden dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

9) Rıza Gerektirmeyen Haller

KVKK’nun 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu sıfatıyla Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur.

 

10) Değişiklikler

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

EK- Başvuru Formu

 

ÇEKMEZ PLASTİK VE KAĞITÇILIK LTD. ŞTİ.

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

 

 1. Başvuru Hakkınıza İlişkin Genel Bilgilendirme

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun’da (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’un  11. Maddesi Uyarınca Başvuru sahibi olarak ÇEKMEZ PLASTİK VE KAĞITÇILIK LTD. ŞTİ (Şirket) müracaat ederek aşağıda sayılan taleplerde bulunabilirsiniz;

 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Şirketimiz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesi uyarınca başvurunuzu talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç otuz(30) gün içinde sonuçlandıracaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13. Maddesi gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 1. Başvuru Yöntemleri

KVK Kanunu’nun 13. Maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize Bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede yazılı olarak Şirketimize Başvurular aşağıdaki yöntemi kullanarak tarafımıza başvuru yapabilirsiniz.

 

 1. Şahsi Olarak Yapılacak Olan Başvuru: Aydınlatma metninde belirtmiş olduğumuz adrese kimliğinizle birlikte bizzat gelerek,

 

 1. Noter Vasıtası ya da İadeli Taahhüt Posta İle Yapılacak Olan Tebligat: Aydınlatma metninde belirtmiş olduğumuz adrese tebligat göndererek,

 

 1. Güvenli Elektronik İmza ile İmzalanan Formun kimlik fotokopisi ile birlikte Kayıtlı Elektronik Posta Aracılığıyla, [email protected] adresine ileterek başvuruda bulunabilirsiniz.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kurul’u tarafından başkaca bir yöntem öngörülmesi halinde bu yöntem aracılığıyla başvurularınızı yönlendirebilirsiniz.

 

Şirketimiz, Başvuru Sahibi tarafından e-mail yolu ile yapılacak başvurularda Başvuru Sahibi’ nin kimliğini doğrulamak için ek bilgiler talep edebilecek gerekli önlemleri alabilecektir.

 

Başvuru Sahibine İlişkin Bilgiler (Tarafınıza Ait Bilgileri Doldurunuz.)

 

İsim:  
Soy isim:  
TC Kimlik Numarası/Uyruk ve Pasaport Numarası varsa kimlik numarası (Yabancılar için):  
Telefon Numarası:  
E-posta:  
Faks:  
Adres:  
 
 

 

☐ Ziyaretçi

☐ Eski Çalışan

Çalıştığınız Yıllar :………………………………………….

☐ Mevcut Çalışan

☐ İş Başvurusu/Özgeçmiş Paylaşan

Tarih:…………………………………………………………..

☐ İş ortağı

☐ Müşteri

 

☐ Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

Çalıştığınız Firma ve pozisyon Bilgisi:…………………………………………………………….

………………………………………………………………………

☐ Diğer: ……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………

 

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca talebinizi aşağıda belirtiniz.

 

Talep Numarası

 

Talep Konusu

Seçiminizi lütfen aşağıdaki boşluğa X koyarak belirtiniz. Ayrıca talebinize ilişkin olarak dilerseniz farklıca bir açıklama da ekleyebilirsiniz.
1 Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.  
2 Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.  
3 Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.  
4 Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum. Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi “Seçiminiz” alanına yazınız ve doğru ve tamamlayıcı bilgileri gösteren belgeleri ek olarak gönderiniz.  
5 Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini talep ediyorum.  
6 Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum. Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi “Seçiminiz” alanına yazınız, doğru ve tamamlayıcı bilgileri gösteren belgeleri ek olarak gönderiniz.  
7 Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini veya yok edilmesini talep ediyorum.  
8 Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum. Aleyhinize olduğunu düşündüğünüz analiz sonucunu “Seçiminiz” alanına yazınız ve itirazınızı destekleyen belgeleri ek olarak gönderiniz.  
9 Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazminini talep ediyorum. Kanuna aykırılığa konu olan hususu “Seçiminiz” alanına yazınız ve destekleyici belgeleri ek olarak gönderiniz.  

 

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 11’inci maddesinin 1. fıkrası uyarınca yukarıda belirtilen haklarınızın icrası ve bu çerçevede Şirketimiz tarafından aynı Kanun’un 13’üncü maddesi mucibinde değerlendirme yapılabilmesi için, talebinizin konusuna göre (örneğin kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyor ve bunların düzeltilmesini istiyorsanız başvurunuz eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğünüz kişisel verinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren bilgi  ve belgeler gibi) ilgili talebinizle ilgili olan, bu talebinizi tevsik eder bilgi ve belgeleri de bizlere sağlamanız gerekmektedir.

     Başvuru Cevabınızı Almak İstediğiniz Yöntemi Seçmenizden Memnun Oluruz.

☐ Yukarıda belirtmiş olduğum adresime posta yolu ile gönderilmesini istiyorum.

☐ Yukarıda belirtmiş olduğum e-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

 

Kanun’da belirtildiği üzere başvuru talebiniz tarafımıza ulaşmasından itibaren en geç 30 gün içerisinde tarafınıza yukarıda seçmiş olduğunuz yöntem aracılığıyla dönüş yapılacaktır.

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus Cüzdanı, Sürücü belgesi veya Pasaport Sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi veya yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

Adı Soyadı                         :

Başvuru Tarihi                  :

İmza                                     :

 

 

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

İçindekiler

KVKK Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası 2

 1. BÖLÜM: İMHA POLİTİKASI’NIN NİTELİĞİ VE AMACI 2

1.1. GİRİŞ. 2

1.2. TANIMLAR. 2

1.3.İLKELER. 5

1.4.SAKLAMA VE İMHAYI GEREKTİREN SEBEPLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA.. 5

1.5.SAKLAMAYI GEREKTİREN HUKUKİ SEBEPLER. 7

 1. BÖLÜM: ORTAMLAR VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ 8

2.1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANDIĞI ORTAMLAR. 8

2.2. ORTAMLARIN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI 9

 1. BÖLÜM: KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI 11

3.1. SAKLAMA VE İMHA NEDENLERİ 11

3.2. İMHA YÖNTEMLERİ 12

3.3. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ 15

3.4. PERİYODİK İMHA.. 17

3.5. İMHA İŞLEMİNİN HUKUKA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ 17

 1. BÖLÜM: GÜNCELLEME VE UYUM… 18

4.1 DEĞİŞİKLİK NOTLARI 18

 

 

KVKK Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası

ÇEKMEZ PLASTİK VE KAĞITÇILIK LTD. ŞTİ.

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

 1. BÖLÜM: İMHA POLİTİKASI’NIN NİTELİĞİ VE AMACI

1.1. GİRİŞ

İşbu imha politikası ÇEKMEZ PLASTİK VE KAĞITÇILIK LTD. ŞTİ. kısaca (ÇEKMEZ) olarak veri sorumlusu sıfatıyla elimizde bulundurduğumuz kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuatı uyarınca kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin ÇEKMEZ tarafından uygulanacak usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Bu kapsamda, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, iş ortakları-hissedarlar, müşterilerimizin ve herhangi bir nedenle ÇEKMEZ nezdinde kişisel verisi bulunan tüm gerçek kişilerin kişisel verileri Aydınlatma metni ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası çerçevesinde kanunlara uygun olarak yönetilmektedir.

1.2. TANIMLAR

Doğrudan tanımlayıcılar : Tek başlarına, ilişki içinde oldukları kişiyi doğrudan açığa çıkaran, ifşa eden ve ayırt edilebilir kılan tanımlayıcıları,
Dolaylı tanımlayıcılar : Diğer tanımlayıcılar ile bir araya gelerek ilişki içinde oldukları kişiyi açığa çıkaran, ifşa eden ve ayırt edilebilir kılan tanımlayıcıları,
İlgili kişi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
İmha : Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini,
Kanun : 07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,
Yönetmelik : 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmeliğini, 30.12.2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliği ve diğer ilgili Yönetmelikleri.
Kurul : Kişisel Verileri Koruma Kurulunu
Kayıt ortamı : Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,
Aydınlatma Metni : www. cekmezplastik.com” adresinden ulaşılabilecek, ÇEKMEZ elinde bulunan kişisel verilerin yönetilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen metni,
Veri kayıt sistemi : Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
Açık Rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
Kişisel Verilerin İşlenmesi :  Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Periyodik İmha : Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması

durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden

aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

Kişisel verilerin Silinmesi : Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi
Kişisel Verilerin Yok Edilmesi : Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.
Veri Sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.
Özel Nitelikli Kişisel Veri : Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.
İlgili Kullanıcı : Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi

ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri

sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir

Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi : Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi

ifade eder.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.İLKELER

ÇEKMEZ tarafından kişisel verilerin saklanması ve imhasında aşağıda yer alan ilkeler çerçevesinde hareket edilmektedir:

 

 1. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesinde Kanun’un 4. Maddesinde sayılan ilkeler[1] ile 12. maddesi kapsamında alınması gereken ve işbu Politikanın 2.2. maddesinde belirtilen teknik ve idari tedbirlere, ilgili mevzuat hükümlerine, Kurul kararlarına ve işbu Politikaya tamamen uygun hareket edilmektedir.

 

 1. Kurul tarafından aksine bir karar alınmadıkça, kişisel verileri re’sen silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanı tarafımızca seçilmektedir.

 

 1. Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde, kişisel veriler ÇEKMEZ tarafından re’sen veya ilgili kişinin talebi üzerine silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bu hususta İlgili Kişi tarafından ÇEKMEZ’ye başvurulması halinde;

 

 1. İletilen talepler iletilme tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılmakta ve ilgili kişiye bilgi verilmektedir,

 

 1. Talebe konu verilerin üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda, bu durum verilerin aktarıldığı üçüncü kişiye bildirilmekte ve üçüncü kişiler nezdinde gerekli işlemlerin yapılması temin edilmektedir.

1.4.SAKLAMA VE İMHAYI GEREKTİREN SEBEPLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

 

Veri sahiplerine ait kişisel veriler, ÇEKMEZ tarafından özellikle (i) ticari faaliyetlerin sürdürülebilmesi, (ii) hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, (iii) çalışan haklarının ve yan haklarının planlanması ve ifası ile (iv) müşteri ilişkilerinin yönetilebilmesi amacıyla yukarıda sayılan fiziki veyahut elektronik ortamlarda güvenli bir biçimde KVKK ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen sınırlar çerçevesinde saklanmaktadır. Saklamayı gerektiren sebepler aşağıdaki gibidir:

 

 1. Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle saklanması,
 2. Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması,
 3. Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla ÇEKMEZ’nin meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması
 4. Kişisel verilerin ÇEKMEZ’nin herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklanması,
 5. Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi,
 6. Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması.

 

Yönetmelik uyarınca, aşağıda sayılan hallerde veri sahiplerine ait kişisel veriler, ÇEKMEZ tarafından re ’sen yahut talep üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir:

 

 1. Kişisel verilerin işlenmesine veya saklanmasına esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,

 

 1. Kişisel verilerin işlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,

 

 1. Kanun’un 5. ve 6. maddelerindeki kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması,

 

 1. Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin rızasını geri alması,

 

 1. İlgili kişinin, Kanun’un 11. maddesinin2 (e) ve (f) bentlerindeki hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin yaptığı başvurunun veri sorumlusu tarafından kabul edilmesi,

 

 1. Veri sorumlusunun, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabın yetersiz bulunması veya Kanun’da öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurul’a şikâyette bulunulması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,

 

 1. Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olmasına rağmen, kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması,

 

 

 

 

 

 

 

1.5.SAKLAMAYI GEREKTİREN HUKUKİ SEBEPLER

ÇEKMEZ’de, faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilir. Bu kapsamda kişisel veriler;

 

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu,
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
 • 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu,
 • 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,
 • 4857 sayılı İş Kanunu,
 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu,
 • 5434 sayılı Emekli Sağlığı Kanunu,
 • 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu,
 • İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik,
 • Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik,
 • 6102 sayılı Ticaret Kanunu.

 

Bu kanunlar ve sair kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler çerçevesinde öngörülen saklama süreleri kadar saklanmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. BÖLÜM: ORTAMLAR VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ

2.1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANDIĞI ORTAMLAR

ÇEKMEZ nezdinde saklanan kişisel veriler, ilgili verinin niteliğine ve hukuki yükümlülüklerimize uygun bir kayıt ortamında tutulur.

Kişisel verilerin saklanması için kullanılan kayıt ortamları genel itibariyle aşağıda sayılanlardır. Ancak, bir kısım veriler sahip oldukları özel nitelikler ya da hukuki yükümlülüklerimiz nedeniyle burada gösterilen ortamlardan farklı bir ortamda tutulabilir. ÇEKMEZ  her halde veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmekte ve kişisel verileri Kanun’a, Yönetmelikler’e, Aydınlatma metnine ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun olarak işlemek ve korumaktadır.

 

a) Matbu ortamlar : Verilerin kağıt ya da mikrofilmler üzerine basılarak tutulduğu ortamlardır.
b) Yerel dijital ortamlar : ÇEKMEZ bünyesinde yer alan sunucular, sabit ya da taşınabilir diskler, optik diskler gibi sair dijital ortamlardır.
c) Bulut ortamlar : ÇEKMEZ bünyesinde yer almamakla birlikte, ÇEKMEZ’nin kullanımında olan, kriptografik yöntemlerle şifrelenmiş internet tabanlı sistemlerin kullanıldığı ortamlardır.
d) Fiziksel ortamlar : Birim dolapları ve arşiv.

 

 

 

 

 

 

 

2.2. ORTAMLARIN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

ÇEKMEZ, kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ile hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi için ilgili kişisel veri ile tutulduğu ortamın niteliklerine uygun olarak gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

İşbu tedbirler, bunlarla kısıtlı olmamak üzere, ilgili kişisel verinin ve tutulduğu ortamın niteliğine uygun düştüğü ölçüde aşağıdaki idari ve teknik tedbirleri kapsar.

2.2.1. Teknik Tedbirler

ÇEKMEZ , kişisel verilerin saklandığı tüm ortamların ilgili verinin ve verinin tutulduğu ortamın niteliklerine uygun olarak aşağıdaki teknik tedbirleri almaktadır:

 • Ağ güvenliği ve uygulanma güvenliği sağlanmaktadır.
 • Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 • Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır,
 • Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır,
 • Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır,
 • Güvenlik duvarları kullanılmaktadır,
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır,
 • Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.
 • Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.
 • Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır
 • Kurum içi periyodik ve/veya rastgele deneyimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır,
 • Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir,
 • Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır,
 • Sızma testi uygulanmaktadır, Şifreleme yapılmaktadır,
 • Veri kaybı önleme yazılımları kullanılmaktadır,
 • Taşınabilir bellek, CD,DVD ortamında aktarılan özel nitelikli kişisel veriler şifrelenerek aktarılmaktadır
 • Fiziksel ortamda tutulan kişisel veriler kilitli dolaplarda tutulmaktadır.
 • Özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifreli olarak ve KEP veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmektedir.

 

 

 

 

2.2.2. İdari Tedbirler

ÇEKMEZ, kişisel verilerin saklandığı tüm ortamların ilgili verinin ve verinin tutulduğu ortamın niteliklerine uygun olarak aşağıdaki idari tedbirleri almaktadır:

 • Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur,
 • Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır,
 • Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır,
 •  Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır,
 •  İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir,
 •  Kağıt yoluyla aktarılan kişisel veriler için ekstra güvenlik tedbirleri alınmakta ve ilgili evrak gizlilik dereceli belge formatında gönderilmektedir.
 • Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı şekilde raporlanmaktadır,
 • Kişisel veri güvenliği takibi yapılmaktadır,
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarda gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır,
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır,
 •  Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır, kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır,
 • Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır,
 • Aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilerek gerekli açık rıza metinleri imzalatılmıştır,
 • Kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini teminen ve veri sahiplerini bilgilendirmek için aydınlatma metinleri hazırlanmıştır,
 • Bilgi güvenliği, özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması alanındaki gelişmeleri takip etmek ve gerekli aksiyonları almak üzere hukuki ve teknik danışmanlık hizmeti alınmaktadır,
 • İşlenen kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, bu durum en kısa sürede ilgiliye ve kurula bildirilir.

 

2.2.3. Şirket İçi Denetim

ÇEKMEZ, Kanun’un 12’nci maddesi uyarınca Kanun hükümlerinin ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası hükümlerinin uygulanmasına ilişkin şirket içi denetimler yapmaktadır.

Şirket içi denetimler sonucunda bu hükümlerin uygulanmasına ilişkin eksiklik ya da kusurların tespit edilmesi halinde bu eksiklik ya da kusurlar derhal giderilir.

Denetim sırasında ya da sair bir şekilde ÇEKMEZ sorumluluğunda bulunan kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edildiğinin anlaşılması hâlinde, ÇEKMEZ bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir.

 1. BÖLÜM: KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI

3.1. SAKLAMA VE İMHA NEDENLERİ

3.1.1. Saklama Nedenleri

ÇEKMEZ bünyesinde tutulan kişisel veriler Kanun ve Aydınlatma metni (ilgili aydınlatma metnine “www.cekmezplastik.com” adresinden ulaşabilirsiniz) uyarınca, burada belirtilen amaç ve nedenlerle saklanmaktadır.

3.1.2. İmha Nedenleri

ÇEKMEZ bünyesinde bulunan kişisel veriler ilgili kişinin talebi halinde ya da Kanun’un 5’nci ve 6’ncı maddelerinde sayılan nedenlerin ortadan kalkması halinde resen işbu imha politikası uyarınca silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kanun’un 5’nci ve 6’ncı maddelerinde sayılan nedenler aşağıdakilerden ibarettir:

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

3.2. İMHA YÖNTEMLERİ

ÇEKMEZ, Kanuna ve sair mevzuata uygun olarak sakladığı kişisel verileri, verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde ilgili kişinin talebi doğrultusunda ya da işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında belirtilen süreler içinde re’sen siler, yok eder veya anonim hale getirir. ÇEKMEZ, imha işlemlerine ilişkin olarak Kanunun 4. maddesindeki genel ilkeler ile 12. maddesi kapsamında alınması gereken teknik ve idari tedbirlere, ilgili mevzuat hükümlerine, Kurul kararlarına ve kişisel veri saklama ve imha politikasına uygun hareket eder.

ÇEKMEZ tarafından en çok kullanılan silme, yok etme ve anonim hale getirme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır:

 

3.2.1.1 Silme Yöntem​leri

Matbu Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Silme Yöntemleri
Karartma : Matbu ortamda bulunan kişisel veriler karartma yöntemi kullanılarak silinir. Karartma işlemi, ilgili evrak üzerindeki kişisel verilerin, mümkün olan durumlarda kesilmesi, mümkün olmayan durumlarda ise geri döndürülemeyecek ve teknolojik çözümlerle okunamayacak şekilde sabit mürekkep kullanılarak görünemez hale getirilmesi şeklinde yapılır.
Bulut ve Yerel Dijital Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Silme Yöntemleri
Yazılımdan güvenli olarak silme : Bulut ortamda ya da yerel dijital ortamlarda tutulan kişisel veriler bir daha kurtarılamayacak şekilde dijital komutla silinir. Bu şekilde silinen verilere tekrar ulaşılamaz.

 

 

 

 

 

3.2.1.2 Yok Etme Yöntemleri

Matbu Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Yok Etme Yöntemleri
Fiziksel yok etme : Matbu ortamda tutulan belgeler evrak imha makineleri ile tekrar bir araya getirilemeyecek şekilde yok edilir.
Yerel Dijital Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Yok Etme Yöntemleri
Fiziksel yok etme : Kişisel veri barındıran optik ve manyetik medyanın eritilmesi, yakılması veya toz haline getirilmesi gibi fiziksel olarak yok edilmesi işlemidir. Optik veya manyetik medyayı eritmek, yakmak, toz haline getirmek ya da bir metal öğütücüden geçirmek gibi işlemlerle verilerin erişilmez kılınması sağlanır.
Bulut Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Yok Etme Yöntemleri
Yazılımdan güvenli olarak silme : Bulut ortamda tutulan kişisel veriler bir daha kurtarılamayacak şekilde dijital komutla silinir ve bulut bilişim hizmet ilişkisi sona erdiğinde kişisel verileri kullanılır hale getirmek için gerekli şifreleme anahtarlarının tüm kopyaları yok edilir. Bu şekilde silinen verilere tekrar ulaşılamaz.

 

 

 

3.2.1.3. Anonimleştirme Yöntemleri

Anonimleştirme, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesidir.

Değişkenleri çıkarma : İlgili kişiye ait kişisel verilerin içerisinde yer alan ve ilgili kişiyi herhangi bir şekilde tespit etmeye yarayacak doğrudan tanımlayıcıların bir ya da birkaçının çıkarılmasıdır.

Bu yöntem kişisel verinin anonim hale getirilmesi için kullanılabileceği gibi, kişisel veri içerisinde veri işleme amacına uygun düşmeyen bilgilerin bulunması halinde bu bilgilerin silinmesi amacıyla da kullanılabilir.

Bölgesel gizleme : Kişisel verilerin toplu olarak anonim şekilde bulunduğu veri tablosu içinde istisna durumda olan veriye ilişkin ayırt edici nitelikte olabilecek bilgilerin silinmesi işlemidir.
Genelleştirme : Birçok kişiye ait kişisel verinin bir araya getirilip, ayırt edici bilgileri kaldırılarak istatistiki veri haline getirilmesi işlemidir.
Alt ve üst sınır kodlama / Global kodlama : Belli bir değişken için o değişkene ait aralıklar tanımlanarak kategorilendirilir. Değişken sayısal bir değer içermiyorsa bu halde değişken içindeki birbirine yakın veriler kategorilendirilir.

Aynı kategori içinde kalan değerler birleştirilir.

Mikro birleştirilme : Bu yöntem ile veri kümesindeki bütün kayıtlar öncelikle anlamlı bir sıraya göre dizilip sonrasında bütün küme belirli bir sayıda alt kümelere ayrılır. Daha sonra her alt kümenin belirlenen değişkene ait değerinin ortalaması alınarak alt kümenin o değişkenine ait değeri ortalama değer ile değiştirilir. Bu sayede veri içerisinde bulunan dolaylı tanımlayıcılar bozulmuş olacağından, verinin ilgili kişiyle ilişkilendirilmesi zorlaştırılır.
Veri karma ve bozma : Kişisel veri içerisindeki doğrudan ya da dolaylı tanımlayıcılar başka değerlerle karıştırılarak ya da bozularak ilgili kişi ile ilişkisi koparılır ve tanımlayıcı niteliklerini kaybetmeleri sağlanır.

 

ÇEKMEZ, kişisel verilerin anonim hale getirilmesi için ilgili verinin niteliğine göre bu sayılan anonimleştirme yöntemlerinden bir ya da birkaçını kullanır.

 

3.3. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

3.3.1. Saklama Süreleri

VERİ SAHİBİ VERİ KATEGORİSİ VERİ SAKLAMA SÜRESİ  

İMHA SÜRESİ

Çalışan İşe alım evrakları ile Sosyal Güvenlik Kurumuna gerçekleştirilen; hizmet süresine ve ücrete dair bildirimlere esas özlük verileri ve işe giriş çıkışını gösteren veriler Hizmet akdinin devamında ve hitamından itibaren de 10(on) yıl müddetle muhafaza edilir.  

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Çalışan İşe alım evrakları ile Sosyal Güvenlik Kurumuna gerçekleştirilen; hizmet süresine ve ücrete dair bildirimlere esas özlük verileri dışında kalan özlük verileri Hizmet akdinin devamında ve hitamını takip eden takvim yılı yılbaşından itibaren de 10(on) yıl müddetle muhafaza edilir.  

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Çalışan İşyeri Kişisel Sağlık Dosyası İçeriğindeki Veriler Hizmet akdinin devamında ve hitamından itibaren 15(onbeş) yıl müddetle muhafaza edilir.  

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

İş Ortağı/Çözüm Ortağı/Danışman İş Ortağı/Çözüm Ortağı/Danışman ile ÇEKMEZ arasındaki ticari ilişkinin yürütümüne dair kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, finansal bilgiler,  İş Ortağı/Çözüm Ortağı/Danışman çalışanı verileri İş Ortağı/Çözüm Ortağı/Danışmanın, ÇEKMEZ ile olan iş/ticari ilişkisi süresince ve sona ermesinden itibaren Türk Borçlar Kanunu md.146 ile Türk Ticaret Kanunu md.82 uyarınca 10 yıl süre ile saklanır.  

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Ziyaretçi Kamera Görüntüleri Kayıta alınmasından itibaren 1 ay süre ile saklanır  

 

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Müşteri/çalışan Kamera görüntüleri Kayıta alınmasından itibaren 1 ay süre ile saklanır.  

 

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Çalışan Adayı Çalışan Adayına ait özgeçmiş ve işe başvuru formunda yer alan bilgiler En fazla 2 yıl olmak üzere özgeçmişin güncelliğini kaybedeceği süre kadar saklanır. Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Müşteri Müşteri’ye ait ad, soyad, T.C.K.N., iletişim bilgileri, ödeme bilgileri ve yöntemleri, ürün/hizmet tercihleri, işlem geçmişi Müşteri’nin, satın almış olduğu her bir ürün/hizmetin sunulmasından itibaren Türk Borçlar Kanunu md.146 ile Türk Ticaret Kanunu md.82 uyarınca 10 yıl süre ile saklanır.  

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

ÇEKMEZ’nin İşbirliği İçinde Olduğu Kurum/Firmalar  (Tedarikçi, Fason Üretici, Bayi/Franchise ÇEKMEZ’nin İşbirliği İçinde Olduğu Kurum/Firmalar ile ÇEKMEZ arasındaki ticari ilişkinin yürütümüne dair kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, finansal bilgiler, ÇEKMEZ’nin İşbirliği İçinde Olduğu Kurum/Firma çalışanı verileri ÇEKMEZ’nin İşbirliği İçinde Olduğu Kurum/Firmaların, ÇEKMEZ ile olan iş/ticari ilişkisi süresince ve sona ermesinden itibaren Türk Borçlar Kanunu md.146 ile Türk Ticaret Kanunu md.82 uyarınca 10 yıl süre ile saklanır.  

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Çalışanlar Adli Sicil Kaydı, Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbiri bilgileri Hizmet akdinin devamında ve hitamından itibaren 10(on) yıl müddetle muhafaza edilir.  

 

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

 

 

Çalışanlar Parmak izi Kayıtları Hizmet akdinin devamında ve hitamından itibaren 10(on) yıl müddetle muhafaza edilir.  

 

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

 

 

*          Mevzuat uyarınca daha uzun bir süre düzenlenmiş olması ya da mevzuat uyarınca zamanaşımı, hak düşürücü süre, saklama süreleri vb. için daha uzun bir süre öngörülmüş olması halinde, mevzuat hükümlerindeki süreler azami saklama süresi olarak kabul edilir.

 

 

 

3.3.2.   İmha Süreleri

ÇEKMEZ, Kanun, ilgili mevzuat ve işbu Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası uyarınca sorumlu olduğu kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde, kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.

İlgili kişi, Kanunun 13’ncü maddesine istinaden ÇEKMEZ ’e başvurarak kendisine ait kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğinde;

 1. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; ÇEKMEZ talebe konu kişisel verileri talebi aldığı günden itibaren 30 (otuz) gün içinde gerekçesini açıklayarak uygun imha yöntemi ile siler, yok eder veya anonim hale getirir. ÇEKMEZ’ın talebi almış sayılması için ilgili kişinin talebini Aydınlatma metnine uygun olarak yapmış olması gerekir. ÇEKMEZ, her halde yapılan işlemle ilgili ilgili kişiye bilgi verir.
 2. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, bu talep ÇEKMEZ tarafından Kanunun 13’ncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı ilgili kişiye en geç otuz gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir.

3.4. PERİYODİK İMHA

Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda; ÇEKMEZ işleme şartları ortadan kalkmış olan kişisel verileri işbu Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek bir işlemle siler, yok eder veya anonim hale getirir.

Periyodik imha süreçleri ilk kez 29.09.2020 tarihinde başlar ve her 6 (altı) ayda bir tekrar eder.

 

3.5. İMHA İŞLEMİNİN HUKUKA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ

ÇEKMEZ, gerek talep üzerine gerekse periyodik imha süreçlerinde re’sen gerçekleştirdiği imha işlemlerini Kanuna, sair mevzuata ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasına uygun olarak yapar.

ÇEKMEZ, imha işlemlerinin bu düzenlemelere uygun olarak yapıldığını temin etmek amacıyla bir takım idari ve teknik tedbirler almaktadır.

3.5.1. Teknik Tedbirler

 • ÇEKMEZ, işbu politikada yer alan her bir imha yöntemine uygun teknik araç ve ekipman bulundurur.
 • ÇEKMEZ, imha işlemlerinin yapıldığı yerin güvenliğini sağlar.
 • ÇEKMEZ, imha işlemini yapan kişilerin erişim kayıtlarını tutar.
 • ÇEKMEZ, imha işlemini yapacak yetkin ve tecrübeli elemanlar istihdam eder ya da gerektiğinde yetkin üçüncü kişilerden hizmet alır.

3.5.2. İdari Tedbirler

 • ÇEKMEZ, imha işlemini yapacak çalışanlarının bilgi güvenliği, kişisel veriler ve özel hayatın gizliliği konularında farkındalıklarının artırılması ve bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapar.
 • ÇEKMEZ, bilgi güvenliği, özel hayatın gizliliği, kişisel verilerin korunması ve güvenli imha teknikleri alanındaki gelişmeleri takip etmek ve gerekli aksiyonları almak üzere hukuki ve teknik danışmanlık hizmeti alır.
 • ÇEKMEZ, teknik ya da hukuki gereklilikler nedeniyle imha işlemini üçüncü kişilere yaptırdığı durumlarda ilgili üçüncü kişilerle kişisel verilerin korunması amacıyla protokoller imzalar, ilgili üçüncü kişilerin bu protokollerdeki yükümlülüklerine uyması için gerekli tüm özeni gösterir.
 • ÇEKMEZ, imha işlemlerinin hukuka ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında belirtilen şart ve yükümlülüklere uygun olarak yapılıp yapılmadığını düzenli olarak denetler, gereken aksiyonları alır.
 • ÇEKMEZ, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemleri kayıt altına alır ve söz konusu kayıtları, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az üç yıl süreyle saklar.
 1. BÖLÜM: GÜNCELLEME VE UYUM

ÇEKMEZ , Kanunda yapılan değişiklikler nedeniyle, Kurum kararları uyarınca ya da sektördeki ya da bilişim alanındaki gelişmeler doğrultusunda Aydınlatma metninde ya da işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

İşbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında yapılan değişiklikler derhal metne işlenir ve değişikliklere ilişkin açıklamalar politikanın sonunda açıklanır.

4.1 DEĞİŞİKLİK NOTLARI

 

[1] a) Hukuk ve dürüstlük kuralına uygun olma,
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

 1. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 2. d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.